Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty oraz konieczności niezwłocznego przesłania potwierdzenia do OKE w Poznaniu do dnia 7 marca 2019 oraz dostarczenia kopii wpłaty do sekretariatu WAW. Niedopełnienie obowiązku skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu!

Prosimy o kontakt ze szkołą.