Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, procedurą przeprowadzenia egzaminu maturalnego
w 2023 r. informujemy, że

„2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części
ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy (z zastrzeżeniem pkt 2.2.3.), w okresie 5 lat od pierwszego
egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do 
egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3. W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część
ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie 
zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu
maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej.”

Ponadto informujemy, że są dostępne deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

Wypełnioną deklarację (strony 2–5) złóż do dyrektora szkoły, którą ukończysz bądź ukończyłeś(-łaś):

–  do 30 września 2022 r. (jako deklarację wstępną), jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły.
deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do 7 lutego 2023 r.
–  najpóźniej do 7 lutego 2023 r. – w każdym innym przypadku.

m_1a_deklaracja_a 2023