KOMUNIKAT DYREKTORA ZSN WAW

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU MATURALNEGO

MAJ 2021r.

Podstawa prawna: Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu:
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

– zdający,

– osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi,

 1. d) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.,
 2. e) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych(długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd.,
 3. f) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,
 4. g) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,

 

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego:
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego,
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

– wychodzi do toalety,

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,

 1. d) Przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu,

 

 • Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:
 1. a) Przy wejściu do szkoły, wywieszona będzie informacja:

– dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania   zakażeniu,

– zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

– zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

– zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

– zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590),

 1. b) Przy wejściu do szkoły oraz w sali egzaminacyjnej umieszczony będzie płyn do     dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły,
 2. c) Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Zabrania się przesuwania ławek przez zdających,
 3. d) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego do niezbędnego minimum ograniczą  poruszanie się po sali egzaminacyjnej,
 4. e) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie,
 5. h) Na terenie szkoły wyznaczone będzie miejsce (sala nr 10) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

 

 

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
 2. Zdający powinni stawić się pod szkołą zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora szkoły,
 3. zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu,
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

KOMUNIKAT ws matur-1