ABSOLWENCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE, MAJĄ DODATKOWO OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY DO DNIA 07.03.2020 R. KSEROKOPIĘ DOWODU WNIESIENIA OPŁATY.