Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.
przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację
ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –
lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo
wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły
albo OKE.