RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy jest  Zespół Szkół Niepublicznych WAW, ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz.
 2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych – Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych WAW – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– związanych z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz regulaminem rekrutacji.
– związanych ze spełnieniem ustawowych obowiązków przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej (Ustawa z dn.
15 kwietnia 2011r. Art.4 pkt1 (1-5)
– realizacji zawartych umów o naukę.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania oświatowe i finansowe, w zakresie i celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania do szkoły a w przypadku niezakwalifikowania, skreślenia bądź rezygnacji, przez 1 rok.
 2.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych ,w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 3. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie będzie uprawniało do przyjęcia do szkoły.
 4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Dyrektor
  mgr Jacek Łuszczyk
  Plik do pobrania
  Klauzula informacyjna