NA USTNYM EGZAMINIE SEMESTRALNYM NALEŻY POSIADAĆ INDEKS.

DWA TYGODNIE PRZED EGZAMINEM Z PRZEDMIOTU NALEŻY DOSTARCZYĆ PRACĘ KONTROLNĄ.