Zgodnie z wydanym komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informujemy, że w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2022 r.
do Dyrektora Szkoły
należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie
do egzaminu maturalnego
w  terminie poprawkowym

Jednocześnie przypominamy, iż do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a.    nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
w części pisemnej,

b.    przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c.    przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*

EM 2022 Zalącznik 7