EGZAMINY ZEWNĘTRZNE


Sprawdzian po szóstej klasie Szkoły Podstawowej

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie – zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:

  • czytania,
  • pisania,
  • rozumowania,
  • korzystania z informacji,
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Egzamin zawodowy

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla zdających oraz informatorami o egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
– Technik Archiwista

– Technik Administracji

 

Poniżej przydatne Linki:

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informatory/informator_z089_334306_tadm.pdf

http://www.oke.krakow.pl/kwalifikacje_zawodowe/informatory/informator_Z093_441403_TARCH.pdf

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Egzamin Gimnazjalny
Egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe