Regulamin rekrutacji


REGULAMIN REKRUTACJI

Do Szkół dla Dorosłych

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy w Wałczu

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej Policealnej Szkoły Zawodowej jest ukończenie szkoły średniej.

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy semestr 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego jest ukończenie 8 letniej – szkoły podstawowej lub gimnazjum.

4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na trzeci semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

5. Kandydaci do Policealnej Szkoły Zawodowej muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie .

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

8. W roku szkolnym 2019/2020 nabór będzie prowadzony do:

a. Trzyletniego ( 6 semestrów) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym:

 •  Oddział A – historia, geografia

b. Policealnej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach:

 • Technik Administracji ( 4 semestry)
 • Technik Informatyk ( 4 semestry)
 • Technik Archiwista ( 4 semestry)
 • Technik Turystyki Wiejskiej (4 semestry) *NOWOŚĆ
 • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3 semestry)
 • Technik Usług Pocztowych i Finansowych (2 semestry)
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (4 semestry)
 • Florysta (2 semestry)
 • Opiekun Osoby Starszej (4 semestry)
 • Opiekunka Środowiskowa ( 2 semestry)
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej (2 semestry)

9.Rekrutacja dla szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych.

a. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składanych podań.

b. Do podania o przyjęcie do szkoły dla dorosłych należy dołączyć:

 • do Policealnej Szkoły Zawodowej – świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – świadectwo ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • w przypadku kandydatów do policealnej szkoły zawodowej zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • dowód osobisty – do wglądu
 • 2 fotografie.

Rekrutacja trwa – zapraszamy