Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

Do Szkół dla Dorosłych

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy w Wałczu

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej Szkoły Policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy semestr 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego jest ukończenie 8 letniej – szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 4. Kandydaci do Szkoły Policealnej muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie .
 5. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje opłata wpisowa w kwocie 60,00 zł.
 6. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje czesne w kwocie 80,00 zł płatne do 15 każdego miesiąca
 7. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje kompletność wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia nauki w naszej szkole.
 8. W roku szkolnym 2023/2024 nabór będzie prowadzony do
  1. Czteroletniego ( 8 semestrów) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym:
 •  Oddział A – historia, geografia

2. Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach:

 • Technik Administracji ( 4 semestry)
 • Technik Archiwista ( 4 semestry)
 • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3 semestry)
 • Technik rachunkowości ( 4 semestry)

     Rekrutacja dla szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składanych podań.
 2. Do podania o przyjęcie do szkoły dla dorosłych należy dołączyć:
 • do Szkoły Policealnej – świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – świadectwo ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • w przypadku kandydatów do szkoły policealnej zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • dowód osobisty – do wglądu
 • 2 fotografie.
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej. Opłata możne zostać przelana na konto szkoły lub wniesiona w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja trwa – zapraszamy