Wałcz, 09.04.2019 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zada oświatowych ( Dz. U. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 16/35/2019 ( z dnia 09.04.2019r.) w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

 (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 9.04.2019 r. obowiązują nowe stawki:

  • 86,30 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 114,74 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik BHP i Technik Administracji
  • 176,38 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik Informatyk i Technik Archiwista.

 

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

                                                                                                                             Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk