Wałcz, 21.04.2023 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zada oświatowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 17 ) Rada Powiatu w dniu 13.04.2023 r. podjęła Uchwałę Nr 171/493/2023/ED  w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2023 dla szkół i placówek niepublicznych.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

 (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 01.05.2023 r. obowiązują nowe stawki, które wynoszą odpowiednio:

  • 46,90 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 68,75 zł miesięcznie dla słuchaczy Szkoły Policealnej na kierunkach Technik BHP

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza Szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk

Komunikat opłaty na rok 2023