Wałcz, 01.07.2020 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2  pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr 53/132/2020/ED (z dnia 22 czerwca 2020 r.)

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przyprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

 

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

(co najmniej 50% w danym miesiącu ).

 

W przypadku nie uczęszczania  słuchaczy na zajęcia dydaktyczne (50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

informuję, że koszy zajęć dydaktycznych w poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy  spełniających powyższy warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespołu Szkół Niepublicznych WAW od 1.07.2020 r. obowiązują nowe stawki:

  • 96,88 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 128,82 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach technik BHP i technik Administracji

 

W wyjątkowych, udokumentowanych wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza      szkoła może zwolnić z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

 

                                                                                                                                        Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                          mgr Jacek Łuszczyk